НАУЧЕН СОВЕТ

Научниот совет на Институтот е орган на управување и стручен орган. Членови на Научниот совет се лица избрани во наставно-научни и научни звања.

Во работата на Научниот совет учествува и секретарот, без право на одлучување.

Проф. д-р
Влатко Шешов

Директор

+398-2-3107-701
vlatko@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Роберта Апостолска

заменик директор

+398-2-3107-701
beti@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Зоран Ракиќевиќ

заменик директор

+398-2-3107-701
zoran_r@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Голубка Нечевска-Цветановска


+398-2-3107-797
golubka@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Живко Божиновски


+398-2-3107-763
zivko@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Вероника Шендова

раководител на оддел

+398-2-3107-727
veronika@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Виктор Христовски


+398-2-3107-721
viktor@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Владо Мицов

раководител на оддел

+398-2-3107-760
micov@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Лидија Крстевска


+398-2-3107-795
lidija@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Виолета Мирчевска


+398-2-3107-719
violeta@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Драги Дојчиновски

раководител на оддел

+398-2-3107-771
dragi@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Игор Ѓорѓиев


+398-2-3107-738
igorg@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Кемал Едип

раководител на оддел

+398-2-3107-778
kemal@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Александра Богдановиќ

раководител на оддел

+398-2-3107-762
saska@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Радмила Шалиќ

раководител на оддел

+398-2-3107-747
r_salic@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Марта Стојмановска


+398-2-3107-775
marta@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Јулијана Бојаџиева


+398-2-3107-714
jule@iziis.ukim.edu.mk

Доц. д-р
Марија Витанова


+398-2-3107-743
marijaj@iziis.ukim.edu.mk

Доц. д-р
Горан Јекиќ


+398-2-3107-764
jekic@iziis.ukim.edu.mk

м-р
Јасмина Станкова

секретар

+398-2-3107-751
jasmina@iziis.ukim.edu.mk