НАУЧЕН СОВЕТ

Научниот совет на Институтот е орган на управување и стручен орган. Членови на Научниот совет се лица избрани во наставно-научни и научни звања.

Во работата на Научниот совет учествува и секретарот, без право на одлучување.

Проф. д-р
Влатко Шешов

Директор

+389-2-3107-701
vlatko@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Роберта Апостолска

заменик директор

+389-2-3107-701
beti@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Зоран Ракиќевиќ

заменик директор

+389-2-3107-701
zoran_r@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Вероника Шендова

раководител на оддел

+389-2-3107-727
veronika@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Виктор Христовски


+389-2-3107-721
viktor@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Владо Мицов


+389-2-3107-760
micov@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Игор Ѓорѓиев

раководител на оддел

+389-2-3107-738
igorg@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Кемал Едип


+389-2-3107-778
kemal@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Александра Богдановиќ

раководител на оддел

+389-2-3107-762
saska@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Радмила Шалиќ Макреска

раководител на оддел

+389-2-3107-747
r_salic@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Марта Стојмановска

раководител на оддел

+389-2-3107-775
marta@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Јулијана Бојаџиева

раководител на оддел

+389-2-3107-714
jule@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Марија Витанова


+389-2-3107-743
marijaj@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Горан Јекиќ


+389-2-3107-764
jekic@iziis.ukim.edu.mk

м-р
Јасмина Станкова

секретар

+389-2-3107-751
jasmina@iziis.ukim.edu.mk