Горан Чапрагоски

Асист. м-р
Горан Чапрагоски


+398-2-3107-773
goran@iziis.ukim.edu.mk

М-р Горан Чапрагоски, дипл. град. инж., моментално вработен како Асистент во Институтот за Земјотресно Инженерство и Инженерска Сеизмологија – ИЗИИС, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Р. С. Македонија во одделот за за Природен и Технолошки Хазард и Екологија. Неговата потесна област на истражување се базира на процесирање и анализа на записи од силни земјотреси, дефинирање на сеизмички параметри, контрола и мониторинг на конструкции базирани врз основа на снимени податоци на забрзување, како и анализа и зајакнување на постојни конструкции со FRP материјали. Ги започнал своите додипломски студии во академската 2008/09 год. на Градежниот факултет во Скопје (насока: конструктивно инженерство) и дипломирал во Септември 2012 година. Ги продолжил своите студии на магистерски студии во ИЗИИС-УКИМ во академската 2012/13 год. Во тек на студиите во периодот од Септември 2013 година до Февруари 2014 година успешно остварил едносеместрална Еразмус+ размена на Универзитетот Федерико II во Наполи, Италија. Се стекнал со звање магистер по земјотресно инженерство во Февруари 2016 год. по завршување на студиите со просечен успех од 9.8/10 со теза насловена како „Зајакнување на постоечки згради со иновативни градежни материјали“. Од Октомври 2016 год. запишан е на Школата на докторски студии во ИЗИИС. Неговиот професионален работен ангажман во ИЗИИС започнува во 2012 год., со запишувањето на втор циклус на студии, прво како Помлад Истражувач, а сега, од Декември 2019 год. како Асистент. Во тек на својот работен ангажман во ИЗИИС активно учествува во реализација на неколку научно-истражувачки проекти, од кои како поважни може да се истакнат Билатералниот научно-истражувачки проект меѓу Република Македонија и Народна Република Кина(2018/19 год.) со наслов: Истражување на потпорни конструкции за вонредни ситуации на спасување по земјотрес, како и Квазистатички експериментални испитувања на модели на столбови зајакнати со FRP материјали. Активно е вклучен во стручно-апликативната работа на ИЗИИС, како и во работата на стручни комисии за изработка на мислења за проектиран и изведбен степен за механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбите во Република С. Македонија. Учествувал и во изработката на инструкциски материјали за контрола на проектна документација изработена со примена на Еврокодовите. Има објавено како автор или ко-автор поголем број на трудови од областа на земјотресното инженерство, како во списанија со фактор на влијание, така и како дел од конференции со интернационален одбор. Бил учесник во повеќе семинари, обуки и школи, од кои издвоени се: Eurocodes Balkan Summer School (Јули 2021 год.), организирана од Европската комисија JRC, Bauhaus Summer School (04ти – 16ти Август, 2019год.), Forecast Engineering: From past design to future decisions, Weimar, Germany, со наслов на курсот: Building Information Modeling (BIM) in Engineering Design, како и Split summer school (31ви Август -4ти Септември 2020год.) со наслов BIM for structural design. Обучен е за техничко цртање, статичка и динамичка анализа на конструкции (згради и инженерски конструкции) во различни софтверски пакети.