ПОЧЕТНА

56 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
56 години научно-истражувачка дејност
56 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
56 години применувачка дејност
56 години послеземјотресни мисии
56 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Годишна награда од областа на градежништвото - “Порта 3”
Годишна награда од областа на градежништвото - “Порта 3”
Редакцијата на реномираното списание за градежништво, архитектура и екологија – Порта 3, годишната награда од областа на градежништвото “Порта 3” за 2021 година…
Експериментални активности. Метод на амбиент вибрации
Експериментални активности. Метод на амбиент вибрации
Динамичките карактеристики на постојните градби, особено на старите ѕидани конструкции претставуваат значаен параметар при почетокот на секоја подетална анализа на…
Поддршка за модернизација и развој на лабораториски ресурси (набавка на опрема)
Поддршка за модернизација и развој на лабораториски ресурси (набавка на опрема)
Во рамките на денешната панел дискусија ,,Вложување во развој на науката” се доделија договорите за 44 лаборатории од јавен интерес,…
Членство во SPONSE
Членство во SPONSE
Од октомври 2021 ИЗИИС официјално стана член на Меѓународната асоцијација за одговор на неконструктивни елементи при сеизмички дејства (SPONSE) http://www.sponse.eu/
Членство во EEFIT
Членство во EEFIT
Од септември 2021, ИЗИИС и официјално стана член на меѓународниот тим EEFIT (Earthquake Engineering Field Investigation Team) кој има за…

Да не се заборави, Скопје, 1963...