ПОЧЕТНА

57 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
57 години научно-истражувачка дејност
57 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
57 години применувачка дејност
57 години послеземјотресни мисии
57 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Одбрана на докторска теза - кандидат м-р Елена Ангелова
Одбрана на докторска теза - кандидат м-р Елена Ангелова
На ден 15.03.2023 г., кандидатката м-р Елена Ангелова, дипл. инж. по геотехника, ја одбрани докторската теза со наслов “Динамичко однесување…
Работилница на тема „Сеизмичка изолација, истражувања и нејзина примена“ 
Работилница на тема „Сеизмичка изолација, истражувања и нејзина примена“ 
На 9ти и 10ти февруари во просториите на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – ИЗИИС се одржа работилница…
ERASMUS+ курс за усовршување
ERASMUS+ курс за усовршување
Почитувани колеги докторанди, Во рамки на проектот Partnership for Virtual Laboratories in Civil Engineering (PARFORCE) ERASMUS+, КА 2, во периодот…
Награда за најдобар труд
Награда за најдобар труд
Трудот за свлечишта од проектот CRISIS координиран од ИЗИИС – награден е за најдобар труд на регионалниот симпозиум за свлечишта…
ИЗИИС учестуваше на завршната регионална конференција во рамките на проектот L2BR - “Learn to be resilient”
ИЗИИС учестуваше на завршната регионална конференција во рамките на проектот L2BR - “Learn to be resilient”
На 27ми и 28ми октомври во Тирана, Албанија, тим од ИЗИИС учестуваше на завршната регионална конференција во рамките на проектот…

Да не се заборави, Скопје, 1963...