ПОЧЕТНА

57 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
57 години научно-истражувачка дејност
57 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
57 години применувачка дејност
57 години послеземјотресни мисии
57 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

ERASMUS+ курс за усовршување
ERASMUS+ курс за усовршување
Почитувани колеги докторанди, Во рамки на проектот Partnership for Virtual Laboratories in Civil Engineering (PARFORCE) ERASMUS+, КА 2, во периодот…
Награда за најдобар труд
Награда за најдобар труд
Трудот за свлечишта од проектот CRISIS координиран од ИЗИИС – награден е за најдобар труд на регионалниот симпозиум за свлечишта…
ИЗИИС учестуваше на завршната регионална конференција во рамките на проектот L2BR - “Learn to be resilient”
ИЗИИС учестуваше на завршната регионална конференција во рамките на проектот L2BR - “Learn to be resilient”
На 27ми и 28ми октомври во Тирана, Албанија, тим од ИЗИИС учестуваше на завршната регионална конференција во рамките на проектот…
Проф. Веи Ву од универзитетот BOKU (Виена) во посета на ИЗИИС
Проф. Веи Ву од универзитетот BOKU (Виена) во посета на ИЗИИС
Проф. Веи Ву, директор на Институтот за геотехничко инженерство на Универзитетот за природни ресурси и науки (BOKU), Виена, Австрија, вчера…
ИЗИИС го финишира европскиот проект „Сеопфатна процена на ризикот на виталните сервиси и транспортната инфраструктура„ заедно со своите партнери
ИЗИИС го финишира европскиот проект „Сеопфатна процена на ризикот на виталните сервиси и транспортната инфраструктура„ заедно со своите партнери
Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија од Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, со голема завршна конференција на…

Да не се заборави, Скопје, 1963...