ПОЧЕТНА

55 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
55 години јубилеј
55 години научно-истражувачка дејност
55 години образовна дејност
208 магистри и 55 доктори на науки
55 години применувачка дејност
55 години послеземјотресни мисии
55 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Да не се заборави, Скопје, 1963...

Соопштенија

Прелиминарна листа на кандидати кои не се примени на студиската програма по земјотресно инженерство
Прелиминарна листа на кандидати кои не се примени на студиската програма по земјотресно инженерство
Прелиминарна листа на кандидати кои не се примени на студиската програма по земјотресно инженерство согласно Конкурсот за запишување студенти на трет…
Експериментални активности во рамките на проектот SERA - INMASPOL
Експериментални активности во рамките на проектот SERA - INMASPOL
Институтот за земјотресно инженерска сеизмологија во Скопје, како дел од SERA (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe)…
Пречистен текст на конкурсот за зпишување на студенти на трет циклус на студии
Пречистен текст на конкурсот за зпишување на студенти на трет циклус на студии
Ве информираме дека Пречистен текст на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на…
Како да се заштитиме од земјотресите, треба ли да се плашиме од појаки земјотреси и кои делови во регионот се сеизмички активни - Aljazeera
Како да се заштитиме од земјотресите, треба ли да се плашиме од појаки земјотреси и кои делови во регионот се сеизмички активни - Aljazeera
На темата „Како да се заштитиме од земјотресите, треба ли да се плашиме од појаки земјотреси и кои делови во…
Јавна одбрана на докторски труд
Јавна одбрана на докторски труд
На ден 29.9.2020 година, вторник, со почеток во 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана по пат на видео-конференција, на…
Работен состанок со Министерот за Транспорт и врски, г-дин Благоја Бочварски
Работен состанок со Министерот за Транспорт и врски, г-дин Благоја Бочварски
Нa 15 септември 2020 г. се одржа работен состанок помеѓу Министерот за транспорт и врски во Владата на Република С.…