ПОЧЕТНА

56 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
56 години научно-истражувачка дејност
56 години образовна дејност
209 магистри и 57 доктори на науки
56 години применувачка дејност
56 години послеземјотресни мисии
56 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

56 години од основањето на ИЗИИС
56 години од основањето на ИЗИИС
На 27 мај 2021г. беше одбележан патрониот ден на ИЗИИС, односно беа одбележани 56 години од неговото основање. На оваа…
Предавање за справување со елементарни непогоди
Предавање за справување со елементарни непогоди
Во организација на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, во Битола се одржа предавање на темата „Справување и препораки во…
Жална вест - Виолета Кујумџиева-Димчевска
Жална вест - Виолета Кујумџиева-Димчевска
Виолета Кујумџиева-Димчевска беше дипломиран филолог по англиски јазик. Во ИЗИИС работеше како библиотекар од 1981 година се до нејзиното пензионирање…
Жална вест - Проф. д-р Мирослав Стојковиќ
Жална вест - Проф. д-р Мирослав Стојковиќ
Проф. д-р Мирослав Стојковиќ беше пензиониран редовен професор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) при Универзитетот Св.…
Проект CRISIS
Проект CRISIS
Сеопфатна проценка на ризик на основните сервиси и транспортната инфраструктура (CRISIS) е проект во рамките на програмата на механизмот за…

Да не се заборави, Скопје, 1963...