ПОЧЕТНА

ВИДЕО ОД ЗАВРШЕН НАСТАН
„ИЗИИС ЗА СКОПЈЕ“
25 ЈУЛИ 2023
ГРАДИМЕ ИЗДРЖЛИВОСТ
ИЗИИС за Скопје
58 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
58 години научно-истражувачка дејност
58 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
58 години применувачка дејност
58 години послеземјотресни мисии
58 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Отворен ден на УКИМ и Ден за кариерен развој
Отворен ден на УКИМ и Ден за кариерен развој
На 12 април (петок), Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје организира два настани „Отворен ден на УКИМ“ и „Ден за…
Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини
Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини
На ден 07.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на УКИМ-ИЗИИС, ќе се одржи јавна и усна одбрана на докторската…
Ризикот од катастрофи при земјотреси се намалува со градење асеизмички објекти
Ризикот од катастрофи при земјотреси се намалува со градење асеизмички објекти
Ризикот од катастрофи при земјотреси се намалува со градење асеизмички објекти
Не паничете при земјотрес, останете каде што сте и заштитете се додека трае потресот
Не паничете при земјотрес, останете каде што сте и заштитете се додека трае потресот
Не паничете при земјотрес, останете каде што сте и заштитете се додека трае потресот

Да не се заборави, Скопје, 1963...