ПОЧЕТНА

55 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
55 години јубилеј
55 години научно-истражувачка дејност
55 години образовна дејност
208 магистри и 55 доктори на науки
55 години применувачка дејност
55 години послеземјотресни мисии
55 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Да не се заборави, Скопје, 1963...

Соопштенија

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на УКИМ
Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на УКИМ
Ве известуваме дека денес, на 10.07.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет…
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ
Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ
Ве известуваме дека денес, на 1.7.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на втор…
Конкурс ERASMUS+
Конкурс ERASMUS+
Конкурс за студентска мобилностDownload Табела за рангирањеDownload
Јавна одбрана на докторски труд
Јавна одбрана на докторски труд
На ден 11.6.2020 година, четврток, со почеток во 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана по пат на видео-конференција, на…
Јавна одбрана на магистерски труд 12.05.2020
Јавна одбрана на магистерски труд 12.05.2020
На ден 12.5.2020 година, вторник, со почеток во 13 часот, во белата сала во ИЗИИС ќе се одржи јавна одбрана…
ИЗИИС со донација за Црвен крст
ИЗИИС со донација за Црвен крст
УКИМ-ИЗИИС се приклучи на донаторските активности за помош во борбата со Covid-19. Заштитна медицинска опрема денеска беше донирана на Црвениот…