Природни и технолошки хазарди и екологија

Одделот за природни и технолошки хазарди и екологија е примарно ориентиран кон наука, образование, применета дејност и консултантски услуги во домените на природните и технолошки хазарди, инженерската сеизмологија, геофизиката и екологијата. 

Кадар

Вонр. проф. д-р
Марта Стојмановска

раководител на оддел

+389-2-3107-775
marta@iziis.ukim.edu.mk


Владимир Ковилоски

дми, стручен соработник

+389-2-3107-759
vladimir@iziis.ukim.edu.mk


Димитар Блажески

технички соработник

+389-2-3107-759
dime@iziis.ukim.edu.mk

Активности
 • Регионални и локални сеизмотектонски истражувања 
 • Усвојување на нови методи за оценка сеизмички хазард и сеизмички ризик 
 • Моделирање на извори на сеизмичка активност и атенуациони завиосности 
 • Избор на соодветни временски истории за динамичка анализа на конструкциите и генерирање на вештачки акцелерограми 
 • Истражувања со цел за подобрување на техничката регулатива, стандардите и прописите за асеизмичко проектирање на конструкции 
 • Истражувања на методите и протоколите за минирање со цел заштита на околината 
 • Развој на интегриран пристап за примена на различни геофизички методи при карактеризација на тло 
 • Оптимизација на параметри за аквизиција и процесирање при геофизички истражувања со примена на MASW (Multichannel Analysis of Surface Waves Method) со цел генерирање на дисперзивни криви со голема резолуција 
 • 3D геофизичко и геолошко моделирање на седиментарни басени со примена на различни геофизички методи како што се: сеизмичка рефракција, сеизмичка рефлексија, активни и пасивни методи на површински бранови (MASW, REMI, HVSR, SPAC, frequency-wavenumber method), во комбинација со геолошки податоци. 
 • Дефинирање на методологии за управување со цврст отпад и градски смет, испитување на можноста за рециклирање или депонирање 

 • Дефинирање и ре-евалуација на проектни сеизмички параметри и смалување на сеизмичкиот ризик
 • Сеизмички хазард и сеизмичко зонирање
 • Проектирање и одржување на мрежи на инструменти за регистрација на силни движења и телеметриски системи на инструменти за сеизмички мониторинг (free field, брани, мостови, згради и специјални објекти и др.), анализа и процесирање на податоци 
 • Сеизмичко микрореонирање. Мапирање на предоминантни периоди на тло со регистрација на микротремори и  примена на H/V Nakamura техниката. 
 • Геофизички истражувања со цел карактеризација на тло. Сеизмогеолошко моделирање на тлото, дефинирање на локален сеизмотектонски склоп на теренот, дефинирање на пукнатински зони и каверни, дефинирање на ниво на подземна вода, карактеризација на свлечишта, каменоломи, рудници и брани. 
 • Примена на 2D и 3D сеизмички и GPR методи за карактеризација на тло
 • Истражување и дефинирање на параметри за проектирање и изведба на подземни објекти (тунели и сл) со примена на геофизички методи 
 • Експлозии – мерења, контрола, интерпретација и проектирање на ефекти на минирање за различна намена 
 • Подготвеност и намалување на последиците од природни непогоди во образовниот систем (едукација и обука) 
 • Истражување на потенцијал на загадување од емисии и имисии на гасови од фабриките и препораки за нивно намалување 

Фотографии од научно-истражувачки и апликативни проекти и активности