Горан Јекиќ

Доц. д-р
Горан Јекиќ


+398-2-3107-764
jekic@iziis.ukim.edu.mk

Д-р. Горан Јекиќ е роден во 1978 година во Скопје. Дипломирал во 2005 година на Градежниот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во учебната 2006/2007 година започнал со втор циклус на интернационалните последипломски студии на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје (УКИМ-ИЗИИС). Магистрирал во 2010 година во областа на земјотресното инженерство. Во 2011 година запишал магистарски студии по Политики на справување со катастрофи – земјотресно инженерство на Националниот институт за стратегиски студии (National Graduate Institute for Policy Studies – GRIPS) во Токио, Јапонија, како корисник на стипендија од Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA). Магистрирал во 2012 година во областа Мониторинг на состојбата на конструкциите. Докторирал на УКИМ-ИЗИИС во 2016 година во областа Мониторинг на состојбата на конструкциите. Неговото поле на научна и стручна дејност опфаќа земјотресно инженерство, експериментални тестирања на објекти, проектирање на сеизмички отпорни објекти од високоградбата, анализа, санација и зајакнување на конструкции. Д-р Горан Јекиќ е доцент во УКИМ-ИЗИИС во одделот „Конструкции на згради и материјали: проектирање, анализа и тестирање“. Врши наставна дејност на четири предмета од студиските програми по Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање и Земјотресно инженерство на магистерските и докторските студии во ИЗИИС: Динамика на конструкции; Основи на земјотресното инженерство и инженерската сеизмологија; Генерални принципи за проектирање на конструкции и Проектирање со примена на Еврокод 8. Од 2007 година активно учествува во повеќе апликативни и научно-истражувачки проекти. Учествувал во семинари и работилници за основните училишта за подигнување на јавната свест за заштита од земјотреси, пост-земјотресни мисии на УКИМ-ИЗИИС за оцена на употребливоста на објектите во погодени области во земјата и регионот, тренинзи, предавања, евалуација на сеизмичката сигурност на здравствени објекти и објекти од општествено значење. Објавил научни и стручни трудови на национални и меѓународни конференции, експертски извештаи, списанија и поглавја од книги. Активно е вклучен во стручно-апликативната работа на УКИМ-ИЗИИС во работата на стручни комисии и работни групи при изработка на мислења за проектиран и изведбен степен за механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбите во Република Северна Македонија. Во 2017 година добитник е на признание од Друштвото на градежни конструктори на Република Северна Македонија – ДГКМ за особено достигнување во градежното конструкторство и признание за особено конструкторско остварување во областа на науката за самостоен научноистражувачки труд. Член е на Македонската асоцијација за земјотресно инженерство МАЕЕ и Европската асоцијација за земјотресно инженерство ЕАЕЕ како и Комората на овластени инженери и архитекти (КОАИ). Исто така член е и на работни групи за усвојување на националните анекси на Република Северна Македонија во европските стандарди за проектирање на конструкции (Еврокодови).