Конструкции на згради и материјали: проектирање, анализа и тестирање

Одделот за конструкции на згради и материјали е примарно ориентиран кон наука, образование, применета дејност и консултантски услуги во домените на проектирање, дијагностика, санација, зајакнување и реконструкција на конструкции од високоградба отпорни на земјотрес, со примена на класични и иновативни техники и материјали. 

Кадар

Проф. д-р
Вероника Шендова

раководител на оддел

+389-2-3107-727
veronika@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Горан Јекиќ


+389-2-3107-764
jekic@iziis.ukim.edu.mk

Ассист. м-р
Елена Делова


+389-2-3107-769
delova@iziis.ukim.edu.mk

Активности
 • Проектирање/Оцена на база на однесување на конструкции 
 • Современи материјали 
 • Иновативни конструктивни системи 
 • Неконструктивни елементи – интеракција со основен конструктивен систем 
 • Оригинални технологии со примена на современи материјали за санација и зајакнување на постојни објекти  
 • Истражувања за ре-евалуација на постојните и изготвување на нови национални анекси на Еврокодовите  кои се однесуваат на сеизмичко проектирање на згради  
 • Пратење на состојбите, детекција на оштетување кај згради, историски објекти и споменици и мерки за конструктивна рехабилитација 
 • Анализа на објекти од високоградба изложени на експлозии, вибрации од сообраќај 
 • Одржливост и енергетска ефикасност на обејкти од високградба 
 • Building information modelling (BIM)

 • Проектирање на нови сеизмички отпорни конструкции од високоградба 
 • Дијагностика, санација, конструктивно зајакнување, реконструкција, рехабилитација, доградби и надградби на постојни објекти од високоградбата 
 • Стручни мислења – експертизи за стабилност и сигурност на постојни објекти од високоградба за гравитациони и сеизмички влијанија 
 • Анализа на конструкции на објекти од високоградба: еластична, статичка и сеизмичка анализа, анализа на капацитет на носивост и деформабилност, нелинеарна статичка анализа, нелинеарна динамичка анализа за реални земјотресни записи 
 • Испитување на конструктивни елементи и конструкции во целина 
 • Стручни и консултантски услуги, ревизија на техничка документација, надзор над изведба на објекти, технички прием 

Фотографии од научно-истражувачки и апликативни проекти и активности