Александар Златески

Асист. м-р
Александар Златески


+398-2-3107-780
azlate@iziis.ukim.edu.mk

М-р Александар Златески, дипл. град. инж., e Асистент во Институтот за Земјотресно Инженерство и Инженерска Сеизмологија – ИЗИИС, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија во одделот за градежни конструкции и материјали: Проектирање, анализа и тестирање. Своите додипломски студии ги започнал во академската 2004/2005 година на Градежниот факултет во Скопје (насока: конструктивно инженерство) и дипломирала во Октомври 2008год. со просечен успех од 8,86/10. Ги продолжил своите студии на втор циклус – магистерски студии на Градежниот факултет во Скопје во академската 2008/2009год. и истите ги завршил во Јуни 2013г. со просечен успех од 9.33/10, со магистерска теза „Нелинеарно однесување на конструкции од високо градбата со флексибилен кат изложени на земјотрес“. Од 2015 год. запишан е на Школата на докторски студии на ИЗИИС, истражувајќи ја потесната област – сеизмичка стабилност, санација и зајакнување на ѕидани конструкции. Во периодот на академската 2017/2018 има остварено студиски престој во странство (Португалија), каде се стекнува со Специјалистичка Диплома за Напредно ниво на Магистер (Advanced Master) по Анализа на културно историски споменици и историски к-ции. од„SAHC“ – Конзорциум: Универзитет во Мињо (Португалија), Чешкиот технички универзитет во Прага (Чешка), Технички универзитет Каталонија (Шпанија), Универзитет во Падова (Италија). Неговиот професионален работен ангажман во ИЗИИС е насочен кон земјотресно инженерство, проектирање/оцена на однесувањето на конструкции, дијагностика, санација, зајакнување и реконструкција на конструкции од високоградба отпорни на земјотрес, со примена на класични и иновативни техники и материјали, процена на штети и елиминирање на последиците од природни катастрофи. Во периодот од 2009-2021г. има учествувано во неколку интернационални научно-истражувачки проекти остварил повеќе учества на конференции и летни школи од областа на земјотресното инженерство, а има објавено значителен број на научни трудови публикувани во журнали и интернационални конференции. Активно е вклучен во стручно-апликативната работа на ИЗИИС, како и во работата на стручни комисии за изработка на мислења за проектиран и изведбен степен за механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбите во Република Македонија. Учествувал и во изработката на инструкциски материјали за контрола на проектна документација изработена со примена на Еврокодовите. Во моментов е член во: Македонска асоцијација за земјотресно инженерство MAEE, Европската асоцијација за земјотресно инженерство ЕАЕЕ, Друштво на градежни конструктори на Македонија ДГКМ, ICOMOS – Македониј, како и во Комората на овластени архитекти и инженери.