Роберта Апостолска

Проф. д-р
Роберта Апостолска

заменик директор - наука и образование

+389-2-3107-701
beti@iziis.ukim.edu.mk

Д-р Роберта Апостолска (1967). Професор – Асеизмичко проектирање на АБ конструкции.

Образование:
Универзитет Св Кирил и Методиј, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (01/10/1995 – 05/06/2003) -Доктор на технички науки од областа на земјотресно инженерство
Универзитет Св Кирил и Методиј, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (01/10/1992 – 12/07/1995) – Магистер на технички науки од областа на земјотресно инженерство
Универзитет Св Кирил и Методиј, Градежен факултет (01/10/1986 – 12/07/1991) -Дипломиран градежен инженер

Ангажман:
Заменик директор за наука и образование на ИЗИИС (2017-); Раководител на трет циклус на студии на ИЗИИС (2017-); Претседател на Научниот колегиум за втор циклус на студии на ИЗИИС (2017-); ИЗИИС ЕRASMUS координатор (2014-); Член на Сенатот на УКИМ (2016-2017); Член на ТК40 Еврокодови и Национални анекси при ИСРСМ (2019-); Назначен национален експерт на Европската Комисија, (2013-2014); Експерт на Европската Комисија (2015-); Член на Извршниот одбор на МАЕЕ (2018-); Национален делегат во ЕАЕЕ (2018-).

Искуство:
Повеќе од 30г. искуство цо сеизмичко проектирање и оцена на АБ и ѕидани конструкции со повеќе од 70 публикации од областа. Учесник и раководител на повеќе национални, билатерални и меѓународни проекти (последните финансирани од ЕК, Светска банка, USAID, giz).

Тековни меѓународни проекти:
(1) Comprehensive RISk assessment of basic services and transport InfraStructure (CRISIS), European Union Civil Protection Mechanism Project (101004830 | UCPM-2020-PP-AG 2020-2022),
(2) PARFORCE-KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness, ERASMUS+ 2021-2023.
(3) Learn to be Resilient – (L2BR), European Union Civil Protection Mechanism Project (101017950 – L2BR – UCPM-2020-KN-AG, 2021-2022)
Истражување, едукација и апликација во областа на земјотресно инженерство; Подготовка на студиските програми на втор и трет циклус; Научна и техничка поддршка во рамките на EC JRC во процесите на усвојување и имплементација на Еврокодовите; Уредник на книгата “Experimental Research in Earthquake Engineering: EU-SERIES Concluding workshop” SPRINGER Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Edition (ISBN 978-3-319-10135-4) (2015).