Радмила Шалиќ Макреска

Вонр. проф. д-р
Радмила Шалиќ Макреска

раководител на оддел

+398-2-3107-747
r_salic@iziis.ukim.edu.mk

Радмила Шалиќ е вонреден професор во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во моментов раководи со одделот за Ризик, управување со катастрофи и стратешко планирање. Предава четири предмети во рамките на магистерските и докторските студии: Сеизмички хазард, ризик и повредливост; Управување со урбани катастрофи и стратешко планирање; Географски информационен систем и негова примена во земјотресното инженерство; и Планирање и управување со проекти. Нејзиното потесно поле на истражување е сеизмичкиот хазард во кое го финализира и докторското истражување во 2015 г. како DAAD/SEEFORM стипендист. Од 2003, активно е вклучена во повеќе научни и стручни проекти, помеѓу кои како поистакнати можат да се издвојат NATO SpS-984374 проектот за Хармонизација на картите за сеизмичкиот хазард за земјите од Западен Балкан (2012-2015, Директор од партнер земјите), како и проектот Определување на сеизмичкиот хазард и ризик за Емиратот Абу Даби (2010-2013, Водач на проект). Била активен учесник во DG-ECHO Проектот: Infra-NAT (783298-INFRA-NAT-UCPM-2017-PP-AG), Зголемена отпорност на критичната инфраструктура од природни и од човек предизвикани хазарди (2018-2019), DG-ECHO Проект: CRISIS (101004830-CRISIS-UCPM-2020-PP-AG), Сеопфатна процена на ризикот на основните сервиси и транспортната инфраструктура (2020-2022) and DG-ECHO Проект: L2BR (101017950-L2BR-UCPM-2020-KN-AG), Со знаење до отпорност (2021-2022). Таа е еден од авторите на картите на сеизмичко зонирање изработени за Националниот анекс за Еврокодот8. За време на научната и професионална кариера учествува во повеќе тренинг програми и студиски престои: ETHZ-Цирих, Швајцарија (2006), Чаниа, Грција (2008), Бовец, Словенија (2008), Лаквила, Италија (2009), GFZ-Потсдам, Германија (2009), METU-Анкара, Туција (2015), JICA-Кобе, Јапонија (2017), Eucentre, Павиа, Италија (2019). Има публикувано повеќе од 50 научни трудови на домашни и меѓународни конференции, повеќе од 90 стручни извештаи и 7 публикации во списанија со фактор на влијание. Има добиено 3 награди за особено достигнување во градежното конструктерство доделени од Друштвото на градежни конструктори на Македонија за 2015 и 2017 г.