УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
in , ,

УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 

Европа има долга историја на силни земјотреси. Земјотресите не можат да се спречат ниту прецизно да се предвидат, но ефикасните мерки за ублажување базирани на проценките на сеизмички хазард и…

Јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Дејан Ивановски
in ,

Јавна одбрана на магистерски труд на кандидатот Дејан Ивановски

На  6.04.2022 год., со почеток во 12:00 часот,  закажана е одбрана на магистерски труд со наслов  „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА И ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ПОТПОРНИ КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ДОСЕГАШНАТА ПРАКСА И ЕВРОКОДОВИ“ од кандидатот…

Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии
in , , ,

Конкурси за стипендирање на втор и трет циклус на студии

Подетални информации за конкурсот за стипендирање на студенти на втор и трет циклус на студии можете да пронајдете на линковите во продолжение. Конкурс за стипендирање на студенти на втор циклус…

Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци
in

Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци

Како општествено одговорна институција и согласно својата стратешка ориентација за намалување на ризиците од катастрофи и заштита на населението и материјалните добра, како и воспоставената соработка со општина Битола веднаш…