Работна средба помеѓу IGH Institut dd и ИЗИИС

By in , ,
Работна средба помеѓу IGH Institut dd и ИЗИИС

На ден 19/09/2019 г., во Загреб беше остварена средба на директорите на IGH Institut dd (www.igh.hr) и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (УКИМ-ИЗИИС). И двата дирекотора ја истакнаа потребата од поблиска соработка особено за заеднички настапи на трети пазари. Институтот IGH располага со големи лабораториски капацитети и во тој домен заедничката соработка претставува императив, особено што ИЗИИС располага со специфична опрема која е конкурентна во региони изложени со сеизмички влијанија. Во наредниот период се планира потпишување на меморандум за соработка за конкретни полиња кој ќе овозможи отварање на можности не само за соработка на полето на апликативната туку и во полето на истражувачката дејност. Се планира и одржување на поканети предавања од посебни тематски поглавја од вработени од двете Институции.

On 19th September 2019, there was a meeting of the directors of the IGH Institute dd (www.igh.hr) and the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology (UKIM-IZIIS). Both directors discussed the need for closer cooperation particularly pointing out joint presence on third markets. The IGH Institute has large laboratory capacities and in that domain, joint cooperation is an imperative particularly because IZIIS has specific equipment that is competitive in earthquake prone regions. In the period to come, signing of a memorandum for cooperation in specific fields is planned. This will enable opening of possibilities for cooperation not only in the applicative domain but also in the domain of research. Invited lectures on specific topics are also planned to be realized by employees of both institutions.