Експериментални активности во рамките на проектот SERA - INMASPOL
in

Експериментални активности во рамките на проектот SERA - INMASPOL

Институтот за земјотресно инженерска сеизмологија во Скопје, како дел од SERA (Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe) учествуваше во три научно истражувачки проекти (INMASPOL, SC-CBF and Influence of the floor-to-wall interaction on the seismic response of coupled wall systems) како истражувачки центар преку искористување на неговите капацитети и лабораториска опрема од одделот за Динамички испитувања и информатика.

Главна цел на INMASPOL (INfills and MASonry structures by deformable POLyurethanes in seismic areas) проектот e да се оцени ефикасноста на иновативен метод за сеизмичка заштита на конструкции преку испитувања на модел од армирано бетонски елементи со исполна од ѕидарија во вистински размер на вибро платформа. Сеизмичките тестови го покажаа реалното однесување на ѕидовите при сеизмички влијанија, во правец и нормално на рамнината на дејството на побудата, кога тие се модифицирани со полимерни врски помеѓу армирано бетонските елементи и ѕидовите како и кога истите се зајакнати со композитни материјали. Проектот е успешно реализиран, а со тоа прибрани се вредни информации околу однесувањето на овој тип на системи.

Испитуваниот модел претставува една симетрична три-димензионална АБ рамка со 4 столбови, 4 греди, плоча и 4 ѕидови од блок тули, димензионирана во склад со актуелните Еврокодови. Конструкцијата е со димензии од 2.7х2.7m и висина од 3.25m. Беа генерирани серија на побуди во вид на временски истории на забрзување, и тоа за определување на динамичките карактеристики како и за определување на сеизмичкиот одговор на примерокот. Првите беа определени со симулација на случајни и хармониски побуди, додека сеизмичкиот одговор на моделот беше дефиниран користејќи го модифицираниот временски запис од земјотресот во Кефалонија. 

Тимот од одделот за Динамички испитувања и информатика искажува јавна благодарност до сите кои придонеасоа за реализација на овој проект. Беше задоволство да се соработува со доц. д-р Theodoros Rousakis од Democritus University of Thrace како лидер на проектот како и со останатите корисници проф. д-р Alper Ilki од Istanbul Technical University, Turkey, проф. д-р Arkadiusz Kwiecień од Cracow University of Technology (CUT), Poland, вон. проф. д-р Alberto Viskovic и доц. д-р Fabio Rizzo од G. D’Annunzio University of Chieti – Pescara, Italy, Miha Kramar од Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Ljubljana, Slovenia, доц. д-р. Bahman Ghiassi од University of Nottingham, UK, University Park Nottingham, UK, проф. д-р Andrea Benedetti и доц. д-р Camilla Colla од Alma Mater Studiorum-Universita’ di Bologna, Italy, Maciej Karpała од SIKA Poland Sp. z.o.o., Cracow, Poland, Kothalis Agis од KEBE SA, Head offices-Factory Nea Santa, Kilkis, Bogusław Zając од FlexAndRobust Systems Ltd, Cracow, Poland и доц. д-р Matija Gams од University of Ljubljana (UL), Slovenia.

Овој проект е поддржан со средства од програмата за истражување и развој Хоризонт 2020 на Европската Унија, договор за грант број 730900.

Посета и состанок со претставници на стопанската комора на Македонија
in

Посета и состанок со претставници на стопанската комора на Македонија

Научно-истражувачката дејност и инвестициите во истражување и развој, се важни сегменти во остварувањето на економскиот раст на државата. Искуството покажува дека раната фаза на планирање на капиталните проекти поткрепена со…

Работна средба помеѓу IGH Institut dd и ИЗИИС
in , ,

Работна средба помеѓу IGH Institut dd и ИЗИИС

На ден 19/09/2019 г., во Загреб беше остварена средба на директорите на IGH Institut dd (www.igh.hr) и Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (УКИМ-ИЗИИС). И двата дирекотора ја истакнаа…