Јавна одбрана на магистерски труд 12.05.2020

By in
Јавна одбрана на магистерски труд 12.05.2020

На ден 12.5.2020 година, вторник, со почеток во 13 часот, во белата сала во ИЗИИС ќе се одржи јавна одбрана по пат на видео-конференција, на магистерскиот труд на кандидатот Леарт Таравари, дипл. град. инж., со наслов:

Експериментално-аналитички истражувања на сеизмичкото однесување на армиранобетонски конструкции со флексибилен кат