Јавна одбрана на докторски труд

By in
Јавна одбрана на докторски труд

На ден 11.6.2020 година, четврток, со почеток во 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана по пат на видео-конференција, на докторскиот труд на кандидатот м-р Артур Роши, дипл. град. инж., со наслов:

Примена на иновативни материјали за санација и зајакнување на АБ-столбови кај АБ-згради во сеизмички активни региони