Јавна одбрана на магистерски труд - кандидат Никола Петров

By in , ,
Јавна одбрана на магистерски труд - кандидат Никола Петров

На  04.10.2023 год., со почеток од 12:00 часот,  закажана е одбрана на магистерски труд со наслов “Ефекти од кинематичка интеракција помеѓу тлото и конструкцијата врз сеизмичкото однесување на армирано–бетонски рамовски конструкции“ од кандидатот Никола Петров. Одбраната ќе се одржи во просториите на ИЗИИС.