УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 

By in , ,
УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 

Европа има долга историја на силни земјотреси. Земјотресите не можат да се спречат ниту прецизно да се предвидат, но ефикасните мерки за ублажување базирани на проценките на сеизмички хазард и ризик можат значително да ги намалат нивните влијанија. Европските модели на сеизмички хазард и ризик од 2020 година нудат компарабилни информации за просторната распределба на очекуваните нивоа на движење на тлото од земјотреси, нивната фреквенција, како и нивното потенцијално влијание врз изградената средина и врз благосостојбата на луѓето. Ваквите проценки ја поставуваат основата за дефинирање на мерките за ублажување и подобрување на отпорноста на заедниците низ Европа на идни земјотреси. 

Ажурирањето на моделот на сеизмички хазард и развојот на првиот отворен и репродуктивен модел на сеизмички ризик за Европа произлезе од соработката на ниво на Европа, вклучително и истражувачи од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. 

Прочитајте повеќе на: www.efehr.org