УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 
in , ,

УКИМ – ИЗИИС дел од Европската платформа за сеизмички хазард и ризик 

Европа има долга историја на силни земјотреси. Земјотресите не можат да се спречат ниту прецизно да се предвидат, но ефикасните мерки за ублажување базирани на проценките на сеизмички хазард и…