Конкурси за запишување на втор и трет циклус на студии на УКИМ

By in , , ,
Конкурси за запишување на втор и трет циклус на студии на УКИМ

Конкурс за втор циклус на студии (doc)

Конкурс за трет циклус на студии (docx)

Во школарината се вклучени износот на трошоците за студирање и тоа за организирање на наставата, работилници и семинари, менторот, комисиите и единиците-организатори на истражувањето, раководење на студиската програма, Универзитетската школа за докторски студии, обука за истражување, едукација, а не се вклучени материјалните трошоци за истражувањето на темата.

Материјалните трошоци за истражување на темата, зависат од природата на истражувањата (аналитички, експериментални или комбинирани). Природата на истражувањата се дефинира во пријавата за изработка на докторскиот труд, т.е. во предлог-докторскиот проект.