Инженерски конструкции и софтвер

Одделот за инженерски конструкции и софтвер е примарно ориентиран кон наука, образование, применета дејност и консултантски услуги во домените на проектирање на инженерски конструкции отпорни на земјотрес и развој на оригинални софтверски пакети. 

Кадар

Проф. д-р
Игор Ѓорѓиев

раководител на оддел

+389-2-3107-738
igorg@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Владо Мицов


+389-2-3107-760
micov@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Виктор Христовски


+389-2-3107-721
viktor@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Марија Витанова


+389-2-3107-743
marijaj@iziis.ukim.edu.mk

Асист. м-р
Ана Наневска


+389-2-3107-774
nanevska@iziis.ukim.edu.mk

м-р
Томислав Петровски

стручен соработник

+389-2-3107-708
tomi@iziis.ukim.edu.mk

Активности
 • Динамички одговор и оцена на однесување на мостови со повеќе распони со контрола на поместувања 
 • Системи за сеизмичка изолација за новопроектирани и ревитализација на постојни мостови 
 • Нелинеарни анализи на мостови, индустирски конструкции и хали 
 • Нелинеарни анализи за насипани и лачни брани 
 • Развој на оригинални софтверски пакети за анализа на инженерски конструкции и брани 
 • Развој на асеизмички лежишта на мостови со експериментална верификација 

 • Проектирање и анализа на армирано-бетонски и челични конструкции, индустриски конструкции, хали и брани 
 • Проектирање и студии на динамичка стабилност на високи конструкции изложени на сеизмичко дејство и дејство од ветер 
 • Санација и зајакнување на инженерски конструкции 
 • Проектирање и ревизија на индустриски конструкции 
 • Тестирање на мостовски конструкции под дејство на пробно товарење 
 • Дијагноза на инженерски конструкции 

Фотографии од научно-истражувачки и апликативни проекти и активности