Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци
in

Одржана обука за процена на штети, на членовите на општинските комисии од општините Битола, Могила и Новаци

Како општествено одговорна институција и согласно својата стратешка ориентација за намалување на ризиците од катастрофи и заштита на населението и материјалните добра, како и воспоставената соработка со општина Битола веднаш…