Јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Ивана Костиќ

By in ,
Јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Ивана Костиќ

На ден 16.11.2020 година, понеделник, со почеток во 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана по пат на видео-конференција, на магистерскиот труд на кандидатката Ивана Костиќ, дипл. град. инж., со наслов:

„НЕЛИНЕАРНА СТАТИЧКА АНАЛИЗА НА АБ ЗГРАДИ СО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ НА ЛОКАЛНИ ПОЧВЕНИ УСЛОВИ ПРИ СЕИЗМИЧКИ ДЕЈСТВА СОГЛАСНО EC8“

Одбраната во живо ќе може да се проследи во дефинираното време, преку платформата Microsoft Teams на следниот линк:

Click here to join the meeting