Јавна одбрана на докторски труд

By in
Јавна одбрана на докторски труд

На ден 29.9.2020 година, вторник, со почеток во 12 часот, ќе се одржи јавна одбрана по пат на видео-конференција, на докторскиот труд на кандидатот м-р Семијал Хасани Зибери, дипл. град. инж., со наслов:

„Сеизмичка повредливост на виталните објекти во Полошки регион“

Одбраната во живо ќе може да се проследи во дефинираното време, преку платформата Microsoft Teams на следниот линк:

Join Microsoft Teams Meeting