Геотехника и специјални конструкции

Одделот за геотехника и специјални конструкции е примарно ориентиран кон наука, образование, применета дејност и консултантски услуги во областа на геотехничкото земјотресно инженерство и проектирањето на специјални конструкции. 

Кадар

Вонр. проф. д-р
Јулијана Бојаџиева

раководител на оддел

+389-2-3107-714
jule@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Кемал Едип


+389-2-3107-778
kemal@iziis.ukim.edu.mk

Активности
 • Научно базиран пристап за оцена на потенцијал на појава на ликвифакција 
 • Реална симулација на почвени материјали во ламинарен контејнер 
 • Развивање на нумерички модели за анализа на стабилност на градежни јами од статички и динамички товари, оцена на ризикот од свлечишта, анализа на водозаситено тло и различни проблеми од областа на геотехничкото- земјотресно инженерство 
 • Нумеричка симулација на мултифазно тло со сопствени софтвери
 • Статичка и динамичка анализа на почвени примероци на триаксиален апарат 
 • Одредување на јакосно деформабилни модули на почвените примероци на апарат за дирекнто смолкнување 

 • Дефинирање на сеизмички параметри за локации предвидени за изградба на објекти од прва категорија 
 • Одредување на сеизмичкиот потенцијал на локации предвидени за изградба на објекти од важност 
 • Лабораториски истражувања на материјални криви од специфични локации 
 • Геофизички и Георадар мерења на локации од особена важност 
 • Ревизија на елаборати за геотехнички истражни работи 
 • Проектирање и ревизија на поважни градби од геотехничкото-земјотресно инженерство 
 • Анализа и решение на проблеми поврзани со конструктивна консолидација на објекти 

Фотографии од научно-истражувачки и апликативни проекти и активности