Посета на Факултетот за Градежништво при универзитетот во Мостар, БиХ

By in
Посета на Факултетот за Градежништво при универзитетот во Мостар, БиХ

На 11 Април 2019 год. директорот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија УКИМ-ИЗИИС проф. д-р. Влатко Шешов и раководителот на Лабораторијата за динамички испитувања проф. д-р. Лидија Крстевска остварија работна посета на Градежниот факултет на Универзитетот во Мостар, Босна и Херцеговина. Во пријателска атмосфера и конструктивна професионална дискусија со колегите и деканот проф. д-р. Маја Прскало беа разгледани можностите за интензивирање и проширување на научно-техничката и едукативната соработка, а за таа цел беше потпишан и Меморандум за меѓусебна соработка.