Пречистен текст на конкурсот за зпишување на студенти на трет циклус на студии

By in
Пречистен текст на конкурсот за зпишување на студенти на трет циклус на студии

Ве информираме дека Пречистен текст на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2020/2021 година е објавен на веб страната на УКИМ, согласно Одлуката за измена и дополнување на Конкурсот за трет циклус студии, донесена на вонредната седница на Ректорската Управа и истиот се наоѓа на следниот линк:

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=152&glavno=8