Проект CRISIS

By in ,
Проект CRISIS

Сеопфатна проценка на ризик на основните сервиси и транспортната инфраструктура (CRISIS) е проект во рамките на програмата на механизмот за цивилна заштита на Европската унија (101004830 | UCPM-2020-PP-AG) координиран од ИЗИИС, кој има за цел подобрување на прекуграничната соработка и координација во управувањето со ризиците од катастрофи заснована врз современи модели и алатки, како и подигање на јавната свест и подготвеност за катастрофи. Повеќе информации може да најдете на веб-страницата на проектот: http://www.crisis-project.org/