Конструктивно инженерство со сеизмичко проектирање

Студиската програма „Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање“  овозможува образование на кадри од областа на градежништвото во доменот на конструктивното инженерство вклучувајќи изучување на современи методи за анализа, проектирање и евалуација на конструктивните системи од влијание на вертикални и сеизмички товари, како и други специфични видови на статички и динамички товари. Во рамките на оваа студиска програма се стекнуваат знаења од широк спектар на специфични подобласти од областа на конструктивното инженерство и асеизмичкото проектирање.

Во текот на образовниот процес студентите стекнуваат знаења од областа на современи нумерички методи за анализа, експертиза, проектирање и оценка на конструкциите и инженерските објекти, како и адекватно базично образование од областа на земјотресно инженерство за објекти од типот на згради со различни конструктивни системи (армиранобетонски, челични, ѕидани, згради со мешовит конструктивен систем и др.), како и голем број сложени инженерски објекти од различни категории (мостови, брани, специјални конструкции, инфраструктурни системи и др.).

По завршувањето на студиите, студентите се оспособени за реализација на сложени проектантски задачи од областа на проектирањето и технолошкото усовршување на стабилноста и сигурноста на различните видови градежни конструктивни системи.

1 годишни студии

Студиската програма „Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање“ со времетраење од 1 година, односно 2 семестри, е наменета за студенти кои оствариле вкупно 240 кредити од претходно образование.

Во рамките на оваа програма, студентите треба да положат вкупно 5 испити по предмети од кои 3 (три) се задолжителни, 1 (еден) е изборен и 1 (еден) предмет од Универзитетска листа.

Со завршувањето на оваа студиска програма студентот се стекнува со вкупно 60 ЕКТС кредити.

Линк до студиската програма

1.5 годишни студии

Студиската програма „Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање“  со времетраење од 1.5 година, односно 3 семестри, е наменета за студенти кои оствариле вкупно 210 кредити од претходно образование.

Во рамките на оваа програма, студентите треба да положат вкупно 8 испити по предмети од кои 5 (пет) се задолжителни, 2 (два) изборни и 1 (еден) предмет од Универзитетска листа.

Со завршувањето на оваа студиска програма студентот се стекнува со вкупно 90 ЕКТС кредити.

Линк до студиската програма

2 годишни студии

Студиската програма „Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање“  со времетраење од 2 години, односно 4 семестри, е наменета за студенти кои оствариле вкупно 180 кредити од претходно образование.

Во рамките на оваа програма, студентите треба да положат вкупно 12 испити по предмети од кои 7 (седум) се задолжителни, 4 (четири) изборни и 1 (еден) предмет од Универзитетска листа.

Со завршувањето на оваа студиска програма студентот се стекнува со вкупно 120 ЕКТС кредити.

Линк до студиската програма