ЛАБOРАТОРИЈА ЗА ДИНАМИКА НА ПОЧВИ И ФУНДАМЕНТИ

Во лабораторијата за динамика на почви и фундаменти во континуитет се одвиваат научни и апликативни истражувања од областа на динамиката на почвите. Лабораторијата во моментов располага со следнава опрема: 

Карактеристики: Тип: AUTOTRIAX2, можност за статички и динамички истпитувања, циклично товарење со ±5 kN, до 25kN сила на смолкнување, цикличен товар со капацитет на фреквенција од 0-70Hz, компатибилност со ASTM и BS стандарди. Димензии на цилиндрични примероци: дијаметар 70мм, висина 140мм. 

Карактеристики: можност за одредување на динамички карактеристики за различни почвени материјали и потенцијал на ликвифакција на песоци. Големина на зрна на почвениот материјал: до 2 mm. Димензии на цилиндричните примероци: дијаметар 61 mm, висина 2 x 13 до 15 mm.  

Карактеристики: можност за реална симулација на динамичко однесување на тлото. Димензии: 2.0 x 1.0 x 1.5 m, од алуминиумски материјал со челична подлога. Број на челични прстени е 16 со тежина од 36 kg. Тотална тежина на празниот контејнер е 1553 kg. 

Карактеристики: Тип: AKULA -9000C, можност за одредување на почвените слоеви. Мерењата се со различни антени и тоа со фреквенција од 65 MHz GEKKO-60 за поголеми длабочини (30-50m), фреквенција од 307 МHz GCB-300 (до 8m) и фреквенција од 1000 MHz GCB-1000 (do 1.5m).