ЛАБOРАТОРИЈА ЗА ДИНАМИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Лабораторијата за динамички испитувања во ИЗИИС е една од стратешките лаборатории во кои во континуитет се одвиваат научни и применети истражувања од областа на динамиката на конструкциите. Лабораторијата во моментов располага со следнава опрема: 

Карактеристики:

 • Димензии на платформата: 5.0 x 5.0m;
 • Тежина на платформата 30t;
 • Тежина на модел 40t;
 • Правец на побуда: хоризонтален, вертикален или симултано во двата правци;
 • Тип на побуда: случајна, хармониска или комјутерски генерирана;
 • Фрекфентен опсег: 0.1-50Hz;
 • Максимално поместување: +/- 125mm во хоризонтален и +/- 60mm во вертикален правец;
 • Максимално забрзување: 1.5g во вертикален и 3.0g во хоризонтален правец.

Карактеристики:

 • Димензии на платформата 1.6 x 2.0m;
 • Тежина на модел: 8t за забрзување од 1.0g;
 • Правец на побуда: хоризонтален;
 • Тип на побуда: случајна, хармониска и компјутерски генерирана;
 • Фрекфентен опсег: 0.1-80.0Hz;
 • Максимално поместување: +/- 100mm.

Карактеристики:

 • Капацитет: +/-150kN; 120kN и 450kN;
 • Mаксимално поместување: +/-20cm и +/-30cm

Карактеристики:

 • Тип на побудувач: GSV-101, Geotronix, USA;
 • Капацитет: +/- 24.5kN;
 • Тип на побуда: хармониска;
 • Операционен основен метод на резонанса;
 • Фреквентен опсег: 0.5-9.4Hz;
 • Подржан од OME побудувач со капацитет од 100kN и фреквентен опсег од 2.0-40.0Hz;
 • Прецизен електромеханички засилувач за контрола, поддржан од OME.

 

 • Модел: LVDT Macro Sensors DC 750-3000
 • Количина: 9
 • Опсег: 152 mm
 • Модел: LVDT Macro Sensors DC 750-1000-0006
 • Количина: 10
 • Опсег: 50 mm
 • Модел: LVDT Macro Sensors DC 750-500-0006
 • Количина: 10
 • Опсег: 25 mm
 • Модел: LVDT Macro Sensors DC 750-250
 • Количина: 9
 • Опсег: 12.7 mm
 • Модел: LVDT Macro Sensors DC 750-5000
 • Количина: 1
 • Опсег: 254 mm
 • Модел: LP WDS-500-P60-SR-U
 • Количина: 9
 • Опсег: 500 mm

 

 • Модел: Load Cell NovaTech F317UFR0KN
 • Количина: 4
 • Опсег: 250 kN
 • Модел: NI cDAQ-9188
 • Количина: 3
 • Модуларен
 • Број на слотови: 8
 • Модел: NI cDAQ-9178
 • Количина: 1
 • Модуларен
 • Број на слотови: 8
 • Модел: NI cDAQ-9133
 • Количина: 1
 • Модуларен
 • Број на слотови: 8
 • Модел: NI DAQPad-6015
 • Количина: 2
 • Тип на влез: 16 аналогни влеза до 200 kS/s
 • Резолуција: 16-bit
 • Влезен опсег: ±0,05 V до ± 10.0 V
 • Модел: NI 9237
 • Количина: 20
 • Тип на влез: 4 аналогни влеза за мерење на истегнување
 • Рата на семплирање: до 50 kS/s по канал
 • Резолуција: 24 bit
 • Модел: NI 9234
 • Количина: 4
 • Тип на влез: 4 IEPE влеза
 • Рата на семплирање: до 51.2 kS/s по канал
 • Резолуција: 24 bit
 • Модел: NI 9205
 • Количина: 4
 • Тип на влез: напонски 16 диференцијални или 32 единечни
 • Рата на семплирање: до 250 kS/s
 • Резолуција: 16 bit

 

 

 • Модел: PXI-1006
 • Број на аквизициски картици: 9 x PXI-4472
 • Резолуција: 24 bit
 • Број на канали: 72
 • Рата на семплирање: 1 kS/s – 102.4 kS/s по канал