Отворени денови 22 јуни

Трет настан од серијата Отворени денови на лабораториите во ИЗИИС, 22 јуни 2023

Ја заокружуваме серијата настани Отворени денови како дел од прогрмата ИЗИИС за Скопје.

Овој пат во синергија со еднодневната тематската конференција “4S – Skopje Summer Seismic Stop” организирана од Градежниот Факултет УКИМ во Скопје на која гости беа професори и студенти од факултетот, претставници од градежната фела, компании, професори од странство и претставници од Knauf.

Во изминатиот период, овие посебни денови ги посветивме на постигнување подлабоко разбирање за сеизмичките активности, промовирање едукација и уникатна можност за јавностa да се запознае со нашиот тим од експерти и опременоста во нашиот институт.

Настаните вклучија низа активности кои им овозможија на посетителите да се запознаат со најразлични аспекти од сеизмологијата. Беа вклучени презентации на трите лаборатории:

  • мобилната лабораторија EQ-MOBI-LAB
  • лабораторијата за динамички испитувања DYNLAB
  • лабораторијата за динамика на почви и фундаменти GEOLAB

Покрај лабораториите, демонстрирана беше дел од опремата за недеструктивни испитувања, симулација на дејство на реален земјотрес на модел поставен на вибро платформата и симулација на дејство на реален земјотрес на почвен примерок на триаксиален апарат за статичко и динамичко тестирање.

Огромна благодарност до сите посетители, волонтери и соработници кои придонесоа за успехот на овие настани. Вашето присуство, учество и ентузијазам имаа значителен придонес во нашата мисија за напреднување на знаењето, промовирање безбедност и продлабочено разбирање за сеизмичките појави.