Даниел Томиќ

м-р (докторанд)
Даниел Томиќ

надв. стручен соработник

+398-2-3107-793
danielt@iziis.ukim.edu.mk

М-р Даниел Томиќ (1991) дипломирал на Градежниот факултет (констуктивна насока) при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во 2013 година. Во учебната 2013/2014 се запишал на интернационалните последипломски студии на Институтот за земјотресно инжинерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС). Како дел од постдипломските студии кандидатот успешно реализира едносеместрална размена на Универзитетот во Наполи, Федерико II (секундо) во Италија, на катедрата за „Инженерски и архитектонски конструкции“. Магистрирал во 2018 година во областа на земјотресното инженерство со потесна област на истражување анализи на сеизмичкиот ризик на постојни и планирани објекти, типологии на објекти. М-р Даниел Томиќ во моментов е надворешен стручен соработник и докторанд во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) во Одделот за ризик, управување со катастрофи и стратешко планирање при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Неговата потесна област на истражување е анализи на сеизмичкиот хазард, повредливост и ризик, како и областите на управување со катастрофи и итни ситуации, но и стратешки планирања во доменот на намалување на ризиците од катастрофи, полиња во кои е фокусирана и докторската дисертација со предлог наслов „Развој на методологија за оцена на сеизмичкиот ризик на С. Македонија на база на некомплетни сетови на податоци“. Учествувал во неколку семинари и работилници: South Eastern European Graduate School for Master and Ph.D. Formation in Engineering (SEEFORM) by German Academic Exchange Service, Скопје, С. Македонија, (2015); NATO SfP-984374 BSHAP-2 Project: 5th (Final) Project Workshop on the Improvement of the Harmonized Seismic Hazard Maps for the Western Balkan Countries, Скопје, С. Македонија (2015); Seismic Hazard Maps of Republic of Macedonia, 12th Annual meeting of CEN&CENELEC, CURRENT STATUS OF THE EUROCODES IN THE BALKAN REGION, Скопје, С. Македонија, (2016); Карти на сеизмичко зонирање на Република Македонија согласно барањата на MKS EN 1998-1:2004-Еврокод 8, Стручен форум „Сеизмичка отпорност на градбите“, Скопје, С. Македонија, (2016); IZIIS efforts towards Seismic hazard Assessment of Macedonia, Infra-NAT project workshop on „Bridge Exposure Data Collection“, Скопје, С. Македонија, (2018); Стручен собир, Напредни иновативни супер-изолациски материјали за енергетска ефикасност на згради, Скопје, С. Македонија, (2019); Стручен собир, Колапсот на мостот POLCEVERA MORANDI во Џенова во 2018 година, Скопје, С. Македонија, (2019); Стручен собир, Дизајн и хармонија на мостови, Скопје, С. Македонија, (2019); Eurocodes Balkan Summer School – Seismic Design of concrete buildings организирано European Commission’s Joint Research Centre (JRC), (2021). Како еден од авторите се јавува во националните анекси, Картите на сеизмичко зонирање на Република Македонија согласно барањата на MKS EN 1998-1:2004-Еврокод 8. Има учество во пост земјотресни мисии: Земјотресот во централна Италија (2016); Земјотресот во Скопје (2016); Земјотресот во Охрид (2017); Земјотресот во Албанија (2019). За земјотресот во Албанија има добиено сертификат за благодараност од амбасадата на Република Албанија во Скопје. Активен учесник е на интерни проекти меѓу кои и проектот „Eq-DAT: Надградба и модернизација на постојната ИЗИИС методологија за проценка на штети и загуби од земјотреси” (2020). Има публикувано голем број научни трудови на национални и меѓународни конференции и стручни извештаи. Член е на Македонската асоцијација за земјотресно инженерство (МАЕЕ) и Комората на овластени инженери и архитекти на Македонија (KOMORAOAI).