ИНСТИТУТСКА УПРАВА

Институтската управа е орган на управување на Институтот. Институтската управа ја сочинуваат: директорот, замениците-директори и раководителите на основните организациони единици.

Во работата на Институтската управа учествува и секретарот на Институтот и помошник-директорот за финансии без право на одлучување.

Проф. д-р
Влатко Шешов

Директор

+398-2-3107-701
vlatko@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Роберта Апостолска

заменик директор

+398-2-3107-701
beti@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Зоран Ракиќевиќ

заменик директор

+398-2-3107-701
zoran_r@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Драги Дојчиновски

раководител на оддел

+398-2-3107-771
dragi@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Вероника Шендова

раководител на оддел

+398-2-3107-727
veronika@iziis.ukim.edu.mk

Проф. д-р
Владо Мицов

раководител на оддел

+398-2-3107-760
micov@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Радмила Шалиќ

раководител на оддел

+398-2-3107-747
r_salic@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Кемал Едип

раководител на оддел

+398-2-3107-778
kemal@iziis.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р
Александра Богдановиќ

раководител на оддел

+398-2-3107-762
saska@iziis.ukim.edu.mk


Јован Левковски

помошник директор за финансии

+398-2-3107-710
jovan@iziis.ukim.edu.mk

м-р
Јасмина Станкова

секретар

+398-2-3107-751
jasmina@iziis.ukim.edu.mk