ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОФИЗИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

Лабораторијата за геофизички истражувања во ИЗИИС се состои од  опрема и инструменти за реализирање на разни истражувања во полето на инженерската сеизмологија, инженерска геофизика, геотехниката и други области. Лабораторијата во моментов располага со следнава опрема: 

SoilSpy Rosina, 33 канален дигитален сеизмограф, MOHO, Италија.  Се користи за истражувања со примена следните методи: 

  • Истражувања кои се засноваат на анализа на ширење на P и S сеизмички бранови: Сеизмичка рефракција (конвенционален и томографски пристап) и сеизмичка рефлексија 
  • Методи на површински бранови: пасивни (fk, SPAC, пасивна MASW,  REMI) и активни методи  (MASW, SASW), кои се засноваат на дисперзивните карактеристики на површинските бранови 

AKULA -9000C – Повеќеканален георадар (до 16 канали) компатибилен за антени со централна фрекфенција  од 10-4000MHz  

GCB-300 – Ground coupled антена од 307 MHz централна фрекфенција за истражувања до 8м длабочина 

GCB-1000 – Ground coupled антена од 1000 MHz централна фрекфенција за истражувања до 1.5м длабочина 

GEKKO-60-SR – Airborne антена од 65 MHz централна фрекфенција за истражувања до длабочина од 30-50м 

TROMINO® (5) – 3-компонентален сеизмометар, MOHO, Италија. Се користи за истражувања со примена следните методи: 

  • H/V техника: Пресметка на Vs30 со моделирање на  H/V крива 
  • Истражувања со примена на  2D сеизмички распореди за Vs моделирање на тлото