Сеизмички скрининг - МАНУ

Сеизмички скрининг на Македонска академија на науки и уметности (МАНУ)

Зад нас се неколку извонредно интензивни денови исполнети со интересни едукативни работилници за најмладите. Нашата цел за обезбедување на благосостојба и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните не води понатаму.

Во наредниот период активностите под мотото „ИЗИИС за СКОПЈЕ“ ги насочуваме на проценка на сеизмичката сигурност и безбедност на три објекти кои се од особен интерес на градот Скопје: Македонска академија на науките и уметностите (МАНУ), Музеј на град Скопје и Македонска Радио Телевизија, симболи на пост-земјотресно Скопје.

При тоа:

 • Правиме преглед на достапната техничка документација
 • Вршиме детален визуелен преглед и контролни мерења на објектот
 • Дознаваме повеќе детали за објектите од имателите
 • Спроведуваме експериемнтално истражување на селектирани репрезентативни носиви елементи со примена на опрема за недеструктивни тестови
 • Пополнуваме ИЗИИС-образец за брза проценка на сеизимичка сигурност и безбедност

Кои инструменти ги користиме?

 • Склерометар за утврдување на цврстината на бетонот
 • Ултрасоничен инструмент за утврдување на цврстината на бетонот по пат на мерење на брзината на ултразвукот низ внатрешноста на елементот
 • Профометар за детекција на распоредот и големината на арматурните прачки и дефинирање на дебелината на заштитниот слој бетон
 • Инструмент за определување на динамичките карактеристики по пат на мерење на вибрациите на обејктот од амбиентални влијанија.

Која е нашата цел?

 • пред-земјотресна проценка на отпорноста на објектите со што придонесуваме за осознавање на нивото на безбедноста на граѓаните и материјалните добра
 • ублажување на ризикот и економските загуби преку превентивни активности кои обезбедуваат информации за носење одлуки врз основа на фактичка состојба на објектите