ООУ Лазо Трповски

Едукативната работилница со учениците од ООУ „Лазо Трповски”- Карпош, Скопје, 3 мај 2023

Креативните едукативни работилници кои ги организираме под мотото „ИЗИИС за СКОПЈЕ“ ги продолживме на 3.5.2023 год., со учениците од 8-мо и 9-то одделение во ООУ ,, Лазо Трповски”- Карпош. Со овие активности ја одбележуваме 60 годишнината од Скопскиот земјотрес, ги запознаваме учениците за влијанието на земјотресите и го поттикнуваме нивниот интерес за оваа тема.

Во рамките на работилницата, учениците имаа прилика да дознаат малку повеќе за земјотресот како природна појава, самостојно да изведуваат истражувачки активности и преку интерактивни методи на работа да заклучат кои објекти се сеизмички побезбедни. Практичните и впечатливи алатки кои ги користеа при истражувањето ја поттикнаа нивната љубопитност, самостојност и логичкото размислување. Со тоа го поддржуваме развојот на интересот кај учениците за СТЕМ образовниот пристап.

Особено внимание заслужуваат впечатоците на учениците кои навистина вредат да се споделат: