ЕЦИЛС

Дејност

Со одлука (02-211/1 од 04.02.1997 г.) на Советот на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) и подршка од Министерството за надворешни работи, Министерството за образование и наука и Владата на Република Македонија (1220-469/2 од 28.01.1997 г.), формиран е центар во рамките на ИЗИИС под името Европски центар за повредливост на индустриски и витални системи (ЕЦИЛС) во март 1997 година (21-891/1 од 06.03.1997 г.). 

Со одлука на перманентните кореспонденти на земјите членки на EUR-OPA Major Hazard Agreement (23-34.05.1997 г., во Потенца, Италија), ЕЦИЛС е вклучен во мрежата на специјализираните евро-медитерански центри под Council of Europe’s Open Partial Agreement (OPA) за превенција и заштита од катастрофи и помош во услови на големи природни и технолошки опасности.  

Мандатот на ЕЦИЛС е во согласност со научната и развојна политика на ИЗИИС, но и со стратешките цели на EUR-OPA Major Hazard Agreement. Од своето постоење до денес ЕЦИЛС има реализирано бројни активности и проекти во доменот на урбаниот ризик и повредливост, природните и од човек предизвикани опасности, подигнување на капацитетите за подготвеност и одговор, како и бројни консултантски и стручни мисии и активности.  

ЕЦИЛС е непрофитна организација со седиште во ИЗИИС. 

Тековни проекти:

Activity 1: Harmonization of vulnerability assessment of urban cultural heritage

Activity 2: Operational testing and diffusion of innovative and cost-effective monitoring systems for the monitoring and early warning of geohazards affecting watersheds and critical infrastructures, as partner to European Centre on Geomorphological Hazards (CERG), France.  

Управител

Проф. д-р
Вероника Шендова

управител на ЕЦИЛС

+398-2-3107-701
+398-2-3107-727
veronika@iziis.ukim.edu.mk

Контакт

Европски центар за повредливост на индустриски и витални системи (ЕЦИЛС) 

Адреса:
Ул. Тодор Александров бр. 165,
П.Фах 101
1000 Скопје
Р. С. Македонија
Email: ecils@iziis.ukim.edu.mk
Тел: +389-2-3107-701
Факс: +389-2-3112-163