ПРАВНИ ДОКУМЕНТИ

Листа на документи согласно Законот за високо образование (Сл. весник на РМ бр. 82/2018), член 21, став 3: