СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Стручните и административните работи ги врши стручната и административна служба на Институтот како дел од интегрираната стручна и административна служба на Универзитетот. 

Со службата на Институтот раководи секретар, кој за својата работа е одговорен пред директорот и пред генералниот секретар на Универзитетот. 

Работата на стручната и административната служба се одвива во рамките на административното и финансовото одделение. Како посебна организациона единица во рамките на стручната и административна служба на Институтот се наоѓа Библиотеката. 

Административно одделение

м-р
Јасмина Станкова

раководител

+398-2-3107-751
jasmina@iziis.ukim.edu.mk


Весна Китановска

aдминистративен соработник

+398-2-3107-794
vesna@iziis.ukim.edu.mk


Сашко Димовски

aдминистративен соработник

+398-2-3107-741
dimovski@iziis.ukim.edu.mk


Виолета Коцеска

aдминистративен соработник

+398-2-3107-701
koceska@iziis.ukim.edu.mk


Костадинка Јонева

aдминистративен соработник

+398-2-3107-726
koci@iziis.ukim.edu.mk


Даниела Ѓорѓиевска

aдминистративен соработник

+398-2-3107-709
daniela@iziis.ukim.edu.mk


Драган Миленковски

стручен соработник

+398-2-3107-781
milenkovski@iziis.ukim.edu.mk


Радослав Стрезовски

aдминистративен соработник
Ангеле Топузовски

помошен соработник


Ненад Пешиќ

помошен соработник


Јане Ангеловски

помошен соработник


Антонио Топузовски

помошен соработник


Дејан Гочевски

помошен соработник


Валентина Петревска

помошен соработник


Лила Стаменковиќ

помошен соработник


Милка Ицковска

помошен соработник


Биљана Стрезовска

помошен соработник

Финансово одделение


Јован Левковски

помошник директор за финансии

+398-2-3107-710
jovan@iziis.ukim.edu.mk


Слободан Мицајков

деи, стручен соработник

+398-2-3107-737
micajkov@iziis.ukim.edu.mk


Стојна Филиповска

административен соработник

+398-2-3107-770
stojna@iziis.ukim.edu.mk


Александар Георгиев

административен соработник

+398-2-3107-730
aleksandarg@iziis.ukim.edu.mk

Библиотека

Сунчица Станковска

административен соработник

+398-2-3107-749
suncica@iziis.ukim.edu.mk