За ИЗИИС Алумни

добродојдовте на нашиот алумни портал

Секогаш ќе бидеме ИЗИИС
мисија

Креирање на мрежа која ќе го поврзува научно-истражувачкиот и соработнички кадар на ИЗИИС со поранешните вработени, студенти и курсисти на ИЗИИС, со идеја за остварување на заедничка контиуирана соработка, размена на идеи и мислења, а со цел развој и унапредување на земјотресното инженерство, инженерската сеизмологија и општеството во целина.

Визија

ИЗИИС АЛУМНИ мрежата ќе ги обедини различните генерации кои низ ИЗИИС го трасираа својот научен и професионален пат, а чии достигнувања и кариери ќе ги мотивираат сегашните и идни вработени и студенти за понатамошно научно и професионално унапредување. Визијата е да оваа мрежа во иднина прерасне во форум низ кој ќе се креираат и дискутираат нови идеи и концепти на национално и глобално ниво, а ќе се промовира идејата за создавање на сеизмички сигурни и отпорни општества.

Цел
  • Промовирање на угледот на ИЗИИС во земјата и странство
  • Поврзување со сите поранешни вработени, студенти и курсисти на ИЗИИС
  • Јакнење на врската и соработката помеѓу кадарот на ИЗИИС и алумните
  • Соработка помеѓу компаниите и институциите во кои алумните работат
  • Креирање на база на податоци со контакти која ќе биде достапна за сите регистрирани членови
  • Креирање на форум за он-лине комуникација
  • Соработка со слични алумни друштва во земјата и странство
  • Организирање на заеднички средби
Членство

Право на членство имаат сите поранешни вработени, студенти и курсисти на ИЗИИС. Регистрирањето е доброволно, бесплатно и може да се направи on-line.

Уверени сме дека ИЗИИС АЛУМНИ ќе предизвика голем интерес кај нашите колеги, со кои заедно преку оваа мрежа ќе ги промовираме традицијата и угледот на ИЗИИС и унапредиме меѓусебната соработка.

Формулар за регистрација

Контакт