ВИЗИЈА

Дејноста на ИЗИИС и во иднина во континуитет ќе биде посветена на намалувањето на ризиците од природни катастрофи, преку заштита на човечките животи и материјалните добра и намалувањето на можните штети на општествено-економските системи предизвикани од дејството на земјотреси и други катастрофи, а со единствена цел, придонес кон градење на сеизмички сигурно општество. Своите стратешки цели ИЗИИС ги реализира со:

1. Унапредување на науката, образованието и применувачката дејност во областа на земјотресното инженерство и инженерската сеизмологија преку интегрирање на знаењата и искуствата во високо образовните студиски програми на втор и трет циклус, како и преку реализација на научни и проекти од применетата дејност.

2. Придонес кон создавање на општество подготвено за справување со катастрофи и ублажување на настанатите последици, како и поттикнување на политики за градење на капацитети во областа на науката, технологијата и иновациите, директно подигање на нивото на подготвеност на населението во услови на природни катастрофи и создавање на околина во која ќе се развива, усвојува и имплеменира законска регулатива, како превенција за намалување на ризиците до прифатливи, на национално и регионално ниво.

3. Развивање на соработка со меѓународни академски и научни заедници и организации, институции за управување со кризи, како и со медиумите, со што значајно ќе се придонесе за градење на култура за ефикасно справување со природните катастрофи и последиците од нив.

4. Создавање на регионални и меѓународни партнерства и мрежи за собирање и размена на податоци за природните опасности и нивна директна примена во намалување и контролата на ризиците.

5. Создавање на регионални и меѓународни партнерства со градежната индустрија за директна примена на резултатите од истражувањата во градежниот сектор.

6. Размена на знаења и искуства помеѓу академски и научни институции, организирање на обуки за истражувачи и инженери во областа на земјотресното инженерство и инженерската сеизмологија, како и создавање на интердисциплинарни платформи за унапредување на управувањето со ризиците од катастрофи со учество на истражувачи од природните, општествените и други науки.