СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Студентската служба е главниот сервис за административна работа со студентите. Работно време со студенти е секој работен ден од 11:00 до 13:00 часот.

Е-маил:          student@iziis.ukim.edu.mk

Телефон:       +389-2-3107-701

ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ
Информации за втор циклус студии

 

Правилник

 

Пријава на магистерски труд

Постапка за пријава на магистерски труд

Образец-1 Пријава за магистерски труд ИЗИИС

Образец-4 Барање за формирање на комисија за оцена магистерски труд ИЗИИС

 

Уплата на школарина

Согласно ставот на Институтската управа донесен на незјината 51 седница одржана на ден 10.12.2019г., студентите запишани на втор циклус на студии во академската 2019/2020 год., можат ратата за уплата на ниво на семестар да ја реализираат на два дела. Услов за упис на нареден семестар е уплатен цел износ на ратата за претходниот семестар.

 

Информации за студенти запишани на студии од 2005-2013 год.

Одлука за студиски програми - втор циклус

Одлука за промена на предмет

 

Информација за пензионирани професори

Информација за учество на пензионирани професори во втор циклус

 

Информација за заменски предметни наставници

Одлука за заменски предметен наставник за втор циклус на студии - Радмила Шалиќ

Преглед на заменски предметни наставници - втор циклус

Информации за трет циклус студии