Национални проекти

Селектирани национални проекти од применувачката дејност (од 2010 г.):

 • Анализа на постојна состојба на Стар Театар Куманово/ АРХИУМ-Скопје (2020)
 • Реконструкција на Спомен Парк-Куќа, Спомен коструница Куманово/ Општина Куманово (2020)
 • Техничко решение за зајанување на Хотел Солун/ Општина Куманово (2020)
 • Анализа на постојна состојба на Управна зграда на  МАКСТИЛ/ МАКСТИЛ ДОО Скопје (2020)
 • Студии за дијагностика на постојна состојба, сеизмички потенцијал на локација, НДТ истраги на лице место, конструктивна консолидација и сеизмички ретрофит на конструкции на историски споменици: Чарши Џамија-Прилеп (2020), Орта-Џамија, Куршумли Ан-Скопје (2017), Куќа на семсејтвото Шкаперда – амбасада на Италија во Скопје (2016), црква Св. Ѓорѓи – Курбионово (2015), манастирски комплекс Св. Богородица, Трескавец-Прилеп (2014), црвка Св. Ѓорѓи – Старо Нагоричане, (2014), црква Св. Ѓорѓи – Курбионово (2015), црква Св. Богородица Перивлепта-Охрид (2013), Мустафа Паша џамија-Скопје (2007-2010)
 • Проектирање на сеизмички отпорни конструктивни системи при возобновување/ реконструкција на историски споменици во земјата: црква Св. Пантелејмон-Охрид, црква Св. Атанасие-Лешок, Православен храм Св. Богородица-Скопје, во континуитет
 • Студија за постојната состојба и интервенции за подигнувње на сеизмичката отпороност на на конструкциите на објектити на Македонски Телеком во Скопје и Пробиштип, 2018-2020
 • Проектирање на сеизмичко зајакнување на постојни конструкции на значајни јавни, здравствени и адмистративни објекти: КПУ Затвор-Битола (2019), Министерство за транспорт и врски (2014), ЈЗУ Општа Болница Охрид (2012), Собрание на РС Македонија (2008-2012), ЈЗУ Општа Болница Струга (2010), ЈЗУ Општа Болница, Кичево (2008), Казнено-Поправен дом Куманово, Влада на РС Македонија, во континуитет
 • Евалуација на сеизмичкиот потенцијал на локации предвидени за изградба на нови градинки (Битола, Гостивар, Скопје, Пехчево, Прилеп, Струмица, с. Јосифово, с. Босилово, Пробиштип, с. Сопиште, К. Паланка, с. Блаце, М. Каменица, с. Трубарево, с. Клуковец, с. Ангелци и др.), во континуитет
 • Консултантски услуги за Комплекс Јужен Булевар – Лимак, сеизмички потенцијал на локација, заштита на градежна јама, подземна сообраќајница, згради и трговски центар, 2013 – до денес
 • ДИЈАМАНТ комплекс со комбинирана намена – Скопје, (ревизија на конструктивниот систем, консултантски услуги во фаза на изведба, експериментални тестови на монтажни меѓукатни плочи, 2013 – во тек
 • Експериментална дефиниција на динамички карактеристики на затворот во Битола со метод на амбиентални вибрации, 2019
 • Евалуација на ефекти и препорака на мерки од пробно минирање за изградба на автопат А2, Делница Кичево – Охрид, Дел км14 + 280 до км14 + 620, 2019
 • Испитување на сеизмичка стабилност на кровна конструкција на VIP арената (Спортски центар Борис Трајковски, Скопје) поради дополнително оптоварување од спортски лед-екран семафор со озвучување, 2019
 • Брана Козјак – Сеизмички моноторинг, одржување и сервисирање на инструменти за регистрација на силни земјотреси, 2019
 • Студија за сеизмичка стабилност на хидројаловиштето бр. 4, Рудник Саса, 2019
 • Карти на сеизмичко зонирање на Република Македонија, Национален анекс на Еврокодот 8, ФН МКС EN 1998-1:2012/НА: 2018, 2018
 • Статичка и сеизмичка анализа за надградба на објект-Б производство фармација во кругот на Алкалоид АД, Скопје, 2018
 • Студија за употребливост на тунелот „Тисовец“ за постоен режим на експлоатација и техничко решение за пренамена во напорен тунел, 2018
 • Квази-статичко тестирање на врската помеѓу конструкцијта на челичната платформа со армирано-бетонско јадро на Антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофреквенциите во територијата на Македонија, 2017
 • Тестирање на натпатник ОП 1 – ОП-6 на делница „Демир Капија-Смоквица“ со пробно товарење (Автопат А1), 2017
 • Геофизички истражувања за новата железничка линија – Крива Паланка – граничен премин со Бугарија, дел од Коридорот 8, 2017
 • Геофизички мерење на локации на објекти по траса на ново проектиран Автопат, делница Букојчани, Кичево – Објект: Потпатник 4+024, 2017
 • Проект-Концепт за сеизмичност на локации за големи енергетски објекти, АД Електрани на Мaкедонија, во државна сопственост, Скопје, 2017
 • Геофизички истражувања на новата железничка линија – Крива Паланка – граничен премин со Бугарија, дел од Коридорот 8, 2016 година
 • Џевахир Скај Сити станбен комплекс, (ревизија на конструктивен систем, испитување со принудни вибрации), 2014-2016
 • Ескпертизи и супер-ревизија на поректна документација – фаза градежништво на новопроектирани значајни јавни и админстративни објекти: Македонска Филхармонија, (2016) ПЕТ Центар – Градска Болница Скопје (2012), Министерство за надворешни работи, (2010), Уставен Суд (2009-2010)
 • Студија за можности и услови за проширување на булеварот „Гоце Делчев“ со решение за адаптација и зајакнување на објектот на „Макотекс“ Скопје, 2013-2015
 • Статичка пресметка, димензионирање и нелинеарна динамичка анализа на конструктивните единици на Новиот Клинички Блок, Мајка Тереза, 2013-2014
 • Геофизички истражувања за технолошка развојна зона Делчево, 2014
 • Дефинирање на сеизмички параметри на локацијата на црквата „Св. Ѓорѓи“ во с. Курбиново, 2014
 • Надградба на информацискиот систем со нови атрибути за инвентар и следење на сеизмичката стабилност и безбедност на постојните објкети во Општина Карпош — ГИС околина, 2012 – 2013
 • Аналитичка и експериментална верификација на сеизмичката стабилност и безбедност на постојните конструкции во територијата на општина Карпош – Експериментални не-деструктивни тестови за дефинирање на реални динамички карактеристики на конструкциите со примена на методот на амбиентални вибрации, 2012
 • Консолидација на Старата Саат-кула – Прилеп, зајакнување на темелната конструкција, 2012
 • Рефлективни сеизмички истражувања на хидрогеолошки систем на локацијата на црквата Св. „Спас“ – Горна Матка, Скопје, 2012
 • Експериментално испитување на манастирскиот комплекс Света Марија Перивлепта во Охрид со примена на методот на амбиент вибрации, 2011
 • Индустриски комплекс Џонсон Мети, технолошко-индустриска развојна зона (ТИРЗ) Бунарџик, Скопје – Определување на сеизмички потенцијал за локацијата, 2010
 • Дефинирање на сеизмички потенцијал на локација за новите аеродромски згради на аеродормите во Скопје и Охрид, 2010