Мобилност

Покрај едукацијата, студентите се активно вклучени и во тековни научно-истражувачки проекти и се мотивирани за реализација на меѓународна мобилност, учество на летни школи, обуки, работилници и слично. Треба да се истакне и активното учество на ИЗИИС во ERASMUS програмата, во чии рамки на иницијатива на ИЗИИС се потпишани 4 меморандуми за соработка и се реализирани 16 студентски и 8 мобилности на наставен кадар. Повеќе информации може да се добијат на веб страната на УКИМ.

Преглед на реализирана мобилност по програмата ERASMUS (2010-2020)

Тековен конкурс ERASMUS+

Табела за рангирање

Фотографии од реализирани мобилности и обуки