ИЗИИС за Скопје

60 ГОДИНИ СКОПСКИ ЗЕМЈОТРЕС И ПРИДОНЕС НА ИЗИИС ВО ОБНОВАТА, РЕКОНСТУКЦИЈАТА И СОВРЕМЕНИЕТО НА СКОПЈЕ
повеќе…
ПРОГРАМА 26 АПРИЛ – 25 ЈУЛИ 2023
АПРИЛ
MAJ
Интерактивни едукативни работилници за збогатување на знаењата, зајакнување на свеста и зголемување на поготвеноста на децата и младите
МАЈ
ЈУНИ
Сеизмички скрининг
Брзи проценки на сигурноста и безбедноста на објектите
 • Македонска академија на науки и уметности
  16 мај
  повеќе…
 • Музеј на Град Скопје
  19 мај
  повеќе…
 • Македонска Радио Телевизија
  8 јуни
  повеќе…
АПРИЛ
ЈУЛИ
Отворени денови на лабораториите
Посета и запознавање со капацитетите на ИЗИИС,
тест демонстрација на вибро платформа
Целни групи: ученици, студенти, стручна фела, носители на одлуки, дипломатски кор
25 април
повеќе…
30 мај
повеќе…
22 јуни
повеќе…
ЈУЛИ
ЗАВРШЕН НАСТАН „ИЗИИС за СКОПЈЕ“
Придонесот на ИЗИИС во реконструкцијата и обновата на Скопје
ПРЕДАВАЊА, ПОКАНЕТИ ПРЕДАВАЧИ И РАБОТИЛНИЦИ
ФЕВРУАРИ
СЕПТЕМВРИ
Работилница на тема
„Сеизмичка изолација, истражувања и нејзина примена“
(ИЗИИС и Јапонската асоцијација за сеизмичка изолација – JSSI)
9-10 февруари
повеќе…
УНДП конференција „Подготвеност за земјотреси и урбана отпорност“
Повикано предавање на проф. д-р Влатко Шешов
Напорите на ИЗИИС во изградбата на отпорно општество
16 мај
повеќе…
Повикано предавање на тема
„Новиот развој и европските напори за хармонизација на проценките на сеизмичкиот ризик“
Повикано предавање на д-р Лауренциу Данчу од Швајцарскиот федерален инстиут за технологија во Цирих
6 јуни
повеќе…