ЧЛЕНСТВА

Институтот во текот на своето постоење бил, но и денес, е член во голем број на тела, организации и асоцијации, допринесувајќи за јакнење на капацитетите на национално и светско ниво во разните сегменти на науката и праксата. Во моментот, Институтот членува или активно придонесува во работата на:

 • Центарот за управување со кризи при Владата на С. Македонија
 • Дирекцијата за заштита и спасување
 • Институтот за стандардизација на Република С. Македонија
 • Македонската асоцијација за земјотресно инженерство (членка на Европската и Светската асоцијација за земјотресно инженерство)
 • Друштвото на градежните конструктори на Македонија
 • Друштвото за геотехника на Македонија
 • Македонски комитет за големи брани (MACOLD)
 • Националниот комитет на ИКОМОС – Македонија
 • European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (EFEHR)
 • Earthquake Engineering Field Investigation Team (EEFIT)
 • CEN TC250 Structural Eurocodes (национален делегат од ИЗИИС)