СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Стручните и административните работи ги врши стручната и административна служба на Институтот како дел од интегрираната стручна и административна служба на Универзитетот. 

Со службата на Институтот раководи секретар, кој за својата работа е одговорен пред директорот и пред генералниот секретар на Универзитетот. 

Работата на стручната и административната служба се одвива во рамките на административното и финансовото одделение. Како посебна организациона единица во рамките на стручната и административна служба на Институтот се наоѓа Библиотеката. 

Административно одделение

м-р
Јасмина Станкова

раководител

+398-2-3107-751
jasmina@iziis.ukim.edu.mk


Сашко Димовски

aдминистративен соработник

+398-2-3107-741
dimovski@iziis.ukim.edu.mk


Даниела Ѓорѓиевска

aдминистративен соработник

+398-2-3107-709
daniela@iziis.ukim.edu.mk


Драган Миленковски

надв. стручен соработник

+398-2-3107-781
milenkovski@iziis.ukim.edu.mk


Радослав Стрезовски

aдминистративен соработник
Ненад Пешиќ

помошен соработник
Јане Ангеловски

надв. помошен соработник
Антонио Топузовски

надв. помошен соработник
Дејан Гочевски

надв. помошен соработник
Валентина Петревска

помошен соработник
Лила Стаменковиќ

помошен соработник
Биљана Стрезовска

надв. помошен соработник
Мирадија Далип

надв. помошен соработникФинансово одделение


Јован Левковски

помошник директор за финансии

+398-2-3107-710
jovan@iziis.ukim.edu.mk


Стојна Филиповска

административен соработник

+398-2-3107-770
stojna@iziis.ukim.edu.mk


Александар Георгиев

административен соработник

+398-2-3107-730
aleksandarg@iziis.ukim.edu.mk

Библиотека

Сунчица Станковска

административен соработник

+398-2-3107-749
suncica@iziis.ukim.edu.mk