ПОЧЕТНА

ВИДЕО ОД ЗАВРШЕН НАСТАН
„ИЗИИС ЗА СКОПЈЕ“
25 ЈУЛИ 2023
ГРАДИМЕ ИЗДРЖЛИВОСТ
ИЗИИС за Скопје
58 години континуирано градење сеизмички сигурно општество
58 години научно-истражувачка дејност
58 години образовна дејност
211 магистри и 58 доктори на науки
58 години применувачка дејност
58 години послеземјотресни мисии
58 години општествена одговорност

Неколку збора за Институтот

Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) е научноистражувачка и високообразовна установа како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Институтот врши високообразовна дејност од втор и трет циклус студии, научноистражувачка и применувачка дејност во научноистражувачкото подрачје земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, како и во сите научни полиња што се во врска со основната дејност на Институтот.

Институтот работи под назив: Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје. Скратениот назив на Институтот е: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, ИЗИИС– Скопје.

Студентски информации

Соопштенија

Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”
Одржана работилница на тема “Seismic Assessment and Retrofitting of Masonry Preserved  Structures”
На 23 Мај 20204 година во просториите на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија ИЗИИС се одржа работилница на…
Годишната конференција на докторски студии од техничко-технолошки науки
Годишната конференција на докторски студии од техничко-технолошки науки
Школа за докторски студии на УКИМ 14-15 Maj, 2024  Амфитеатар на ТМФ/ФИНКИ Програма (.pdf) Постер (.jpg)
Отворен ден на УКИМ и Ден за кариерен развој
Отворен ден на УКИМ и Ден за кариерен развој
На 12 април (петок), Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје организира два настани „Отворен ден на УКИМ“ и „Ден за…
Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини
Одбрана на докторска теза - кандидат Лабеат Мисини
На ден 07.03.2024 година во 12.00 часот во просториите на УКИМ-ИЗИИС, ќе се одржи јавна и усна одбрана на докторската…

Да не се заборави, Скопје, 1963...